OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne Warunki Sprzedaży

Zasady i ogólne warunki sprzedaży, poniżej opisane (zwane dalej „Z&W") mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży między Guess Europe SAGL, spółką zarejestrowaną i podlegającą prawom Konfederacji Szwajcarskiej, z główną siedzibą prowadzenia działalności w Strada Regina, 44 - 6934 Bioggio - Szwajcaria (dalej zwaną: "GUESS") IDI numer CHE113.255.366IVA, która zarządza tą stroną internetową i danymi Klienta, którego miejsce zamieszkania może znajdować się w jakimkolwiek kraju, w którym ta strona jest lub będzie aktywna (dalej zwanym "Klientem").

Klient powinien dokładnie przeczytać i zapoznać się z niniejszymi Z&W przed złożeniem zamówienia na tej stronie jako, że od momentu zamówienia zakupu artykułów dokonanego na tej stronie internetowej podlega ono wytycznym Z&W. Klient, akceptując Z&W, zgadza się i oświadcza, że jest konsumentem i że zakupuje artykuły GUESS wyłącznie do użytku osobistego, a nie w celu odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej jakiegokolwiek rodzaju. W celu ochrony swoich uzasadnionych praw i interesów dotyczących znaków fabrycznych i związanych z konsolidacją GUESS, firma zachowuje prawo i swobodę w ramach zmniejszenia ilość artykułów GUESS możliwych do zakupienia na tej stronie internetowej.


Zasady i Warunki

1. Zamówienia złożone przez Klienta są wiążące z GUESS tylko po akceptacji ze strony GUESS i dodatkowym potwierdzeniu, które GUESS wyśle do Ciebie e-mailem. GUESS może według własnego uznania odmówić realizacji zamówienia lub zaakceptować w całości lub po części jakiekolwiek zmiany żądane przez Klienta, pod warunkiem, że niniejsze wnioski zostaną przesłane do GUESS przed wysłaniem wybranych artykułów.

2. Jeżeli jeden lub więcej artykułów w zamówieniu Klienta nie jest dostępny (nie tylko tymczasowo), GUESS nie ma obowiązku jego dostarczania; ewentualnie GUESS poinformuje Klienta o niedostępności zamówionego artykułu i zwróci ewentualną kwotę z tym związaną już otrzymaną w ramach zapłaty jako cenę omawianego artykułu.

3. Umowę sprzedaży pomiędzy GUESS, a Klientem uznaje się za sfinalizowaną potwierdzeniem pisemnym zamówienia, które powinno być wysłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej przez GUESS.

4. Ceny artykułów będą rozliczane w euro, za wyjątkiem zamówień wykonanych z Wielkiej Brytanii, które będą w funtach (GBP), ze Szwajcarii, które będą we frankach (CHF), z Polski w złotych (PLN) i z Rosji w rublach (RUB). GUESS dołoży wszelkich starań, aby ceny podane na stronie internetowej były zawsze prawidłowe i aktualne. Koszty wysyłki i doręczenia będą pobierana do klienta w momencie zamówienia artykułu, według obowiązujących stawek przewozowych podanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

5. Dostawa zakupionych artykułów przez Klienta zostanie zrealizowana na wskazany adresu dostawy. Koszty wysyłki i czas dostawy mogą się różnić w zależności od kraju, z maksymalnym okresem dostawy trzydziestu (30) dni, w przypadku, gdy dostawa będzie opóźniona z przyczyn nie dotyczących GUESS, klient zostanie powiadomiony o nowym terminie dostawy.

6. Klient dokonuje płatności kartą kredytową w momencie zamówienia lub za pomocą innych sposobów opisanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

7. GUESS ma prawo, według własnego uznania, do odmowy, zawieszenia lub anulowania dostawy lub wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, które wynikają z umowy sprzedaży zawartej z Klientem w przypadku istotnych naruszeń obowiązków przez Klienta, a wynikających z poprzednich umów sprzedaży lub tych w toku zawieranych z GUESS.

8. Klient może zwrócić zakupione artykuły na www.guess.eu,bez naliczenia jakiejkolwiek kary, w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta niniejszych artykułów. Koszty zwrotne będą ponoszone przez GUESS.
Więcej informacji na temat procesu zwrotu można uzyskać odwiedzając dział wymiany i zwroty na stronie internetowej.
Prawo do dokonania zwrotu przez Klienta będzie uważane za wykonane prawidłowo, jeśli zostaną spełnione następujące warunki, w tym:
• artykuły, które będą do zwrotu, nie mogą być używane, zużyte, wyprane i uszkodzone;
• etykieta produktu będzie nadal dołączona do artykułu z plombą zabezpieczającą;
• artykuły muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu (lub podobnym), z ewentualnymi akcesoriami lub instrukcjami użytkowania;
• na opakowaniu, musi być przyczepiona etykieta samoprzylepna będąca w fakturze (lub w związanych z nimi faktur, w przypadku zwrotu artykułów z różnych zamówień zakupu), którą otrzymał Klient wraz z zamówieniem, na której znajduje się adres magazynu. Etykieta doręczenie obecna na paczce musi zostać zakryta.

Akrykuły muszą być wysyłane do GUESS, przy ND Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza - ITALIA w formie jednej przesyłki za pośrednictwem kuriera w ciągu czternastu dni (14) kalendarzowych od otrzymania towaru przez Klienta. Po oddaniu towaru firmie GUESS, umowa sprzedaży zostanie uznane za anulowaną i wszystkie inne zobowiązania, prawa lub roszczenia również wygasają, z zastrzeżeniem jednak, że jeśli artykuły poddane zwrotowi do GUESS są uszkodzone, firmie GUESS pozostanie prawo do zatrzymania płatności artykułów już dokonanych przez Klienta, ponownie odsyłając mu oddane artykuły.

Po otrzymaniu zwrotu, GUESS sprawdza zgodność z powyższą procedurą i czy spełnienia wszystkie ustalone warunki. Jak tylko zostanie potwierdzone, że wymogi zostały spełnione, GUESS wysyła Klientowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzając przyjęcie zwrotu i wysyłając do banku lub Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu, potwierdzenie do przystąpienia do zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

W przypadku, gdy nie zostaną spełnione powyższe warunki, Klient nie będzie miał prawa do zwrotu kwoty zapłaconej GUESS; jednak Klient będzie miał prawo, na własny koszt i ryzyko, do ponownego poproszenia o wysłanie mu artykułu, pamiętając,że jeśli Klient nie zażąda odesłania artykułu, GUESS będzie miała prawo do zatrzymania go wraz z kwotą otrzymaną w wyniku transakcji.

9. Za wyjątkiem przypadków określonych w poniższym punkcie 10, Klient ma prawo do gwarancji obejmującej wady zakupionych artykułów na www.guess.eu przez 2 (dwa) lat od daty dostawy, pod warunkiem, że wada zostanie zgłoszona GUESS w terminie 2 (dwóch ) miesięcy od momentu jej rozpoznania. Wszelkie wnioski otrzymane po tym terminie nie będą mogły być wzięte pod uwagę.

Więcej informacj na temat procedury zwrotu znajdziecie w dziale wymiany i zwroty na strony internetowej.

Po otrzymaniu wadliwego artykułu i ustaleniu, że artykuł nie spełnia standardów jakości, GUESS wysyła do Klienta wiadomość pocztą elektroniczną, w której potwierdza przyjęcie uznania wadliwego artykułu, wysyłając również do banku lub do Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu, potwierdzenie zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

10. INFORMACJE I MATERIAŁY ZAWARTE NA TEJ STRONIE SĄ „AS IS", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH. www.guess.eu NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE HANDLOWE LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, W ZAKRESIE W JAKIM JEST TO DOZWOLONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

11. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Z&W zostanie uznane za nieważne, podlega unieważnieniu, jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, to nie spowoduje to całkowitej nieskuteczności Z&W. Postanowienie/a nieskuteczne zostanie/ą wymienione na inną/e normę/y ważną/e, w której/ch uwzględni się owe zamiary i treści, w zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Niniejsze Z&W podlegają prawu szwajcarskiemu. Ewentualne spory mogące wyniknąć podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwego Sądu miasta Lugano (Szwajcaria).

N.d.T.: “As is” è un termine legale intraducibile che viene utilizzato per escludere determinate garanzie implicite nella vendita di un prodotto.

Ogólne Warunki Sprzedaży

Zasady i ogólne warunki sprzedaży, poniżej opisane (zwane dalej „Z&W") mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży między Guess Europe SAGL, spółką zarejestrowaną i podlegającą prawom Konfederacji Szwajcarskiej, z główną siedzibą prowadzenia działalności w Strada Regina, 44 - 6934 Bioggio - Szwajcaria (dalej zwaną: "GUESS") IDI numer CHE113.255.366IVA, która zarządza tą stroną internetową i danymi Klienta, którego miejsce zamieszkania może znajdować się w jakimkolwiek kraju, w którym ta strona jest lub będzie aktywna (dalej zwanym "Klientem").

Klient powinien dokładnie przeczytać i zapoznać się z niniejszymi Z&W przed złożeniem zamówienia na tej stronie jako, że od momentu zamówienia zakupu artykułów dokonanego na tej stronie internetowej podlega ono wytycznym Z&W. Klient, akceptując Z&W, zgadza się i oświadcza, że jest konsumentem i że zakupuje artykuły GUESS wyłącznie do użytku osobistego, a nie w celu odsprzedaży w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej jakiegokolwiek rodzaju. W celu ochrony swoich uzasadnionych praw i interesów dotyczących znaków fabrycznych i związanych z konsolidacją GUESS, firma zachowuje prawo i swobodę w ramach zmniejszenia ilość artykułów GUESS możliwych do zakupienia na tej stronie internetowej.


Zasady i Warunki

1. Zamówienia złożone przez Klienta są wiążące z GUESS tylko po akceptacji ze strony GUESS i dodatkowym potwierdzeniu, które GUESS wyśle do Ciebie e-mailem. GUESS może według własnego uznania odmówić realizacji zamówienia lub zaakceptować w całości lub po części jakiekolwiek zmiany żądane przez Klienta, pod warunkiem, że niniejsze wnioski zostaną przesłane do GUESS przed wysłaniem wybranych artykułów.

2. Jeżeli jeden lub więcej artykułów w zamówieniu Klienta nie jest dostępny (nie tylko tymczasowo), GUESS nie ma obowiązku jego dostarczania; ewentualnie GUESS poinformuje Klienta o niedostępności zamówionego artykułu i zwróci ewentualną kwotę z tym związaną już otrzymaną w ramach zapłaty jako cenę omawianego artykułu.

3. Umowę sprzedaży pomiędzy GUESS, a Klientem uznaje się za sfinalizowaną potwierdzeniem pisemnym zamówienia, które powinno być wysłane do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej przez GUESS.

4. Ceny artykułów będą rozliczane w euro, za wyjątkiem zamówień wykonanych z Wielkiej Brytanii, które będą w funtach (GBP), ze Szwajcarii, które będą we frankach (CHF), z Polski w złotych (PLN) i z Rosji w rublach (RUB). GUESS dołoży wszelkich starań, aby ceny podane na stronie internetowej były zawsze prawidłowe i aktualne. Koszty wysyłki i doręczenia będą pobierana do klienta w momencie zamówienia artykułu, według obowiązujących stawek przewozowych podanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

5. Dostawa zakupionych artykułów przez Klienta zostanie zrealizowana na wskazany adresu dostawy. Koszty wysyłki i czas dostawy mogą się różnić w zależności od kraju, z maksymalnym okresem dostawy trzydziestu (30) dni, w przypadku, gdy dostawa będzie opóźniona z przyczyn nie dotyczących GUESS, klient zostanie powiadomiony o nowym terminie dostawy.

6. Klient dokonuje płatności kartą kredytową w momencie zamówienia lub za pomocą innych sposobów opisanych w odpowiednim dziale strony internetowej.

7. GUESS ma prawo, według własnego uznania, do odmowy, zawieszenia lub anulowania dostawy lub wykonania jakiegokolwiek zobowiązania, które wynikają z umowy sprzedaży zawartej z Klientem w przypadku istotnych naruszeń obowiązków przez Klienta, a wynikających z poprzednich umów sprzedaży lub tych w toku zawieranych z GUESS.

8. Klient może zwrócić zakupione artykuły na www.guess.eu,bez naliczenia jakiejkolwiek kary, w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Klienta niniejszych artykułów. Koszty zwrotne będą ponoszone przez GUESS.
Więcej informacji na temat procesu zwrotu można uzyskać odwiedzając dział wymiany i zwroty na stronie internetowej.
Prawo do dokonania zwrotu przez Klienta będzie uważane za wykonane prawidłowo, jeśli zostaną spełnione następujące warunki, w tym:
• artykuły, które będą do zwrotu, nie mogą być używane, zużyte, wyprane i uszkodzone;
• etykieta produktu będzie nadal dołączona do artykułu z plombą zabezpieczającą;
• artykuły muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu (lub podobnym), z ewentualnymi akcesoriami lub instrukcjami użytkowania;
• na opakowaniu, musi być przyczepiona etykieta samoprzylepna będąca w fakturze (lub w związanych z nimi faktur, w przypadku zwrotu artykułów z różnych zamówień zakupu), którą otrzymał Klient wraz z zamówieniem, na której znajduje się adres magazynu. Etykieta doręczenie obecna na paczce musi zostać zakryta.

Akrykuły muszą być wysyłane do GUESS, przy ND Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza - ITALIA w formie jednej przesyłki za pośrednictwem kuriera w ciągu czternastu dni (14) kalendarzowych od otrzymania towaru przez Klienta. Po oddaniu towaru firmie GUESS, umowa sprzedaży zostanie uznane za anulowaną i wszystkie inne zobowiązania, prawa lub roszczenia również wygasają, z zastrzeżeniem jednak, że jeśli artykuły poddane zwrotowi do GUESS są uszkodzone, firmie GUESS pozostanie prawo do zatrzymania płatności artykułów już dokonanych przez Klienta, ponownie odsyłając mu oddane artykuły.

Po otrzymaniu zwrotu, GUESS sprawdza zgodność z powyższą procedurą i czy spełnienia wszystkie ustalone warunki. Jak tylko zostanie potwierdzone, że wymogi zostały spełnione, GUESS wysyła Klientowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzając przyjęcie zwrotu i wysyłając do banku lub Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu, potwierdzenie do przystąpienia do zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

W przypadku, gdy nie zostaną spełnione powyższe warunki, Klient nie będzie miał prawa do zwrotu kwoty zapłaconej GUESS; jednak Klient będzie miał prawo, na własny koszt i ryzyko, do ponownego poproszenia o wysłanie mu artykułu, pamiętając,że jeśli Klient nie zażąda odesłania artykułu, GUESS będzie miała prawo do zatrzymania go wraz z kwotą otrzymaną w wyniku transakcji.

9. Za wyjątkiem przypadków określonych w poniższym punkcie 10, Klient ma prawo do gwarancji obejmującej wady zakupionych artykułów na www.guess.eu przez 2 (dwa) lat od daty dostawy, pod warunkiem, że wada zostanie zgłoszona GUESS w terminie 2 (dwóch ) miesięcy od momentu jej rozpoznania. Wszelkie wnioski otrzymane po tym terminie nie będą mogły być wzięte pod uwagę.

Więcej informacj na temat procedury zwrotu znajdziecie w dziale wymiany i zwroty na strony internetowej.

Po otrzymaniu wadliwego artykułu i ustaleniu, że artykuł nie spełnia standardów jakości, GUESS wysyła do Klienta wiadomość pocztą elektroniczną, w której potwierdza przyjęcie uznania wadliwego artykułu, wysyłając również do banku lub do Paypal, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu, potwierdzenie zwrotu kosztów. Czas oddania należnej kwoty zależy od banku Klienta lub od PayPal i nie jest on w żaden sposób kontrolowany przez GUESS. Zwrot należnych kosztów zostanie dokonany wyłącznie na rzecz Klienta, który dokonał płatności.

10. INFORMACJE I MATERIAŁY ZAWARTE NA TEJ STRONIE SĄ „AS IS", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH. www.guess.eu NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJE HANDLOWE LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, W ZAKRESIE W JAKIM JEST TO DOZWOLONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY.

11. W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszych Z&W zostanie uznane za nieważne, podlega unieważnieniu, jest niezgodne z prawem lub niewykonalne, to nie spowoduje to całkowitej nieskuteczności Z&W. Postanowienie/a nieskuteczne zostanie/ą wymienione na inną/e normę/y ważną/e, w której/ch uwzględni się owe zamiary i treści, w zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Niniejsze Z&W podlegają prawu szwajcarskiemu. Ewentualne spory mogące wyniknąć podlegać będą wyłącznej jurysdykcji właściwego Sądu miasta Lugano (Szwajcaria).

N.d.T.: “As is” è un termine legale intraducibile che viene utilizzato per escludere determinate garanzie implicite nella vendita di un prodotto.

Terms & Conditions

These General Terms and Conditions of Sale(hereinafter“ T & C”) shall apply to all sale contracts between Guess Europe SAGL, a company organized and existing under the laws of the Swiss Confederation, with its principal place of business at Strada Regina, 44– 6934 Bioggio– Switzerland( hereinafter, “GUESS”) IDI number CHE113.255.366IVA, which operates this website and any customer resident in any of the countries where this website is or will be active( hereinafter, the“ Customer”).
The Customer should read these T & C carefully before placing any purchase order within this website, as these T & C shall apply to every order of items made through this website .By placing any purchase order Customer confirms that he/she has read the information about GUESS items available through this website, including the following information: information about major characteristics of GUESS items, address of seller,place of manufacture of the items, price and terms of purchase, delivery, warranty period, payment terms and other relevant information on the GUESS items.
Customer, by accepting these T & C, acknowledges and declares that he/she is a consumer and purchases GUESS items only for his / her personal use, and not for re - selling them in the course of a commercial or business activity, of any kind whatsoever.In order to safeguard its legitimate rights and interests in the GUESS trademarks and goodwill, as well as its selective distribution network, GUESS hereby reserves the right and shall at all time remain free to restrict the quantity of GUESS items which can be purchased through this website.


Terms & Conditions

1.Any order placed by Customer is considered an offer and shall be binding on GUESS only upon acceptance and further confirmation by GUESS, to be sent to Customer through an e - mail message.GUESS may at its own discretion refuse any order, or decide whether or not to totally or partially accept any modifications to the order requested by the Customer, provide said requests reach GUESS before shipment of the selected items.

2.If any item that Customer has ordered is not available( not only temporarily), GUESS shall not be bound by any obligation to deliver; in this event GUESS will inform Customer about non - availability of the ordered item and reimburse the amount, if any, already received in payment of relevant price.

3. Any sale agreement between GUESS and Customer shall be understood as concluded only upon written confirmation of the order sent to Customer through an e-mail message by GUESS.

4.The items’ prices shall always be invoiced in Euro currency(except for UK where prices shall be invoiced in GBP currency).GUESS shall use its best endeavours to procure that prices indicated on this website are correct and updated .Shipment and delivery costs shall be charged on the Customer at the time of shipping the ordered item, according to the delivery fees in force at that time and as indicated in the applicable section of this website.

5.Delivery of items purchased by the Customer shall be made to the indicated delivery address .Shipping costs and time of delivery may vary on a country basis, with a maximum delivery frame of 30(thirty) days; should delivery be delayed due to circumstances beyond the reasonable control of GUESS, Customer shall be notified with an alternative date of delivery.

6. Payment shall be made by Customer at the time of placing the order either by credit card or as otherwise specified in the applicable section of this website.

7. GUESS is entitled, at its discretion, to withhold, suspend or cancel delivery or fulfilment of any of its obligations under any sale contract with the Customer in case of material non fulfilment by the same Customer of obligations arising out of previous or concurrent sale contract(s) with GUESS.

8. Customer may return items purchased on www.guess.eu,without any penalty, within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned item.
Return costs will be at GUESS charge. For more information on the return procedure, please visit the section dedicated to returns and refunds of the website.

Customer’s right to return any item shall be deemed exercised in the proper way subject to compliance with the following:
• returned items must not have been used, worn, washed or damaged;
• items’ identification tag must still be attached to the items together with the disposable seal;
• items must be returned in their original packaging, with any related accessories or instructions booklets, together with the duly completed return voucher;
• the pill-off label of the original invoice (or of all related invoices in case returned items have a different order) has to be glued on the external side of the box containing the returned items.

Items have to be sent back to GUESS, ND Logistics, via Bazzani, nr. 5/7, loc. Le Mose, 29100, Piacenza – ITALY, in a single delivery through the courier and within thirty (30) calendar days to be counted from the day of receipt by Customer of the concerned items. As a consequence of returning items to GUESS, the sale contract will be deemed as effectively cancelled and all related obligations, rights or claims shall be equally deemed as cancelled, provided however that if items returned to GUESS are damaged in any way, GUESS shall be entitled to retain the payment of the items already done by Customer.
If Customer does not have documents confirming purchase of the items, he/she can still rely on other pieces of evidence that confirm purchase of the items.

Upon receipt of the returned item, GUESS shall check compliance with the procedure stated above and fulfillment of all relevant conditions. As soon as GUESS is able to confirm that all such conditions have been met, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the returned item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the returned item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

Should the above mentioned conditions not be met and provided that Customer cannot prove the purchase of the item by any other pieces of evidence, Customer shall not be entitled to any refund for the price paid to GUESS; nevertheless, Customer shall have the right, at its risk, costs and expenses, to have the item delivered back to him/her, provided that if Customer does not ask for having the item back, GUESS shall be entitled to keep such item and withhold any amount connected to the transaction.

9. Subject to the provision of section 10 here below, Customer is entitled to a warranty covering any defects of the items purchased on www .guess.eu for 2(two) years from delivery, provided that any such defect must be reported to GUESS within 2( two) months from relevant discovery .Any claim beyond this timeframe shall be ineffective . Subject to the conditions set forth below, Customer is entitled to one of the following options: To ask for and receive a refund for the amount paid for the defective items or To ask for substitution of the defective items for similar items of proper quality or To ask for decrease of the purchase price accordingly or To ask GUESS to correct the defects without additional charge or compensate Customer for correction of defects Customer shall have any other rights granted to consumers under the Law of the Russian Federation“ On protection of consumers’ rights”, dated 07.02.1992 No 2300 - 1 Before shipping any defective item back to GUESS, Customer has to write to our Customer Service in order to register the return request.

If Customer chooses refund, the following procedure shall apply: upon receipt of the defective item, if GUESS is able to confirm that such items does not conform with satisfactory quality standard, GUESS shall send to Customer an e-mail message confirming the acceptance of the defective item and start the refund procedure in order to have Customer reimbursed for the price paid for the defective item in the following thirty (30) days, irrelevant of the payment type formerly adopted by Customer. Refund of the item’s price shall always be done to the Customer who made the payment, only and on the credit card or PayPal account used to place the order.

10. THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS SITE ARE PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. www.guess.eu DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER THE APPLICABLE LAW.
T.N: “As is” is a legal term used to disclaim some implied warranties for an item being sold.

11. Should one or more provisions of these T&C be void, voidable, illegal or ineffective, this shall not give rise to total ineffectiveness of the T&C. Said ineffective provision(s) shall be replaced with another(other) valid regulation(s), by taking into account the intention and contents of the same, to the extent and in the sense as permitted under the applicable laws.

12. These T&C are