Privacy

PRIVACY

Privacybeleid

Welkom op onze GUESS website. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Dit beleid is bij ieder bezoek aan de GUESS website, wanneer u tussen de pagina’s bladert of gebruik maakt van haar diensten van toepassing, ongeacht u producten koopt. Verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens is Guess Europe Sagl, met hoofdkantoor in Zwitserland, Strada Regina 44 – 6934 Bioggio, (hierna te noemen “GUESS”) die zelfstandig de doeleinden en methoden vaststelt voor de gegevensverwerking en de uitvoering van veiligheidsprocedures om de privacy, integriteit en beschikbaarheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Alle opmerkingen, vragen of verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens door GUESS zijn welkom en dienen gericht te zijn aan onze Klantenservice (00800 4837 7387 ma-vr 9:00-13:00 CET + 01:00).

GUESS erkent het belang van de bescherming van zowel de persoonlijke gegevens van bezoekers en klanten van de website (bijv. identificatiegegevens) als de financiële informatie (bijv. creditcardnummer) die deze hebben achtergelaten. Om deze reden heeft GUESS een specifiek beleid en specifieke veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. De volgende informatie wordt verstrekt door GUESS zodat u en alle bezoekers van deze website volledig geïnformeerd zijn over het Privacybeleid van GUESS. Wanneer u www.guess.eu bezoekt en gebruikt gaat u akkoord en accepteert u de procedures die beschreven staan in dit Privacybeleid en in de Algemene Voorwaarden die vermeld staan in het desbetreffende gedeelte van de website.

GUESS verklaart geen persoonlijk gegevens te verzamelen van minderjarigen (onder de 18 jaar). Indien u jonger bent dan 18 jaar dient u vóór het plaatsen van een bestelling op www.guess.eu het Privacybeleid van Guess en de vermelde Algemene Voorwaarden aan een ouder of voogd kenbaar te maken.

 
Privacybeleid

Verstrekking van persoonlijke gegevens

De verstrekking van persoonlijke gegevens aan GUESS waar in verschillende gevallen om gevraagd wordt op deze website is onmisbaar voor de doeleinden die vermeld staan in de verstrekking zelve. Wanneer de gevraagde gegevens niet volledig of onjuist worden verstrekt zal dit leiden tot een onvermogen om de online aanvraag te voltooien, en zal de organisatie GUESS niet in staat zijn uw aanvraag te verwerken.

Verdere vestrekking van gegevens aan GUESS, naast de vereiste gegevens, is optioneel en zal geen consequenties hebben op het primaire doel waarvoor de persoonlijke informatie verzameld wordt.

 

Rechten van de klant

U bent gerechtigd op ieder gewenst moment bevestiging te krijgen vanuit GUESS, op een duidelijke en begrijpelijke wijze, of uw persoonlijke gegevens wel of niet aanwezig zijn in de database van GUESS. U heeft ook het recht te informeren bij GUESS naar de bron voor de verschaffing van uw persoonlijke gegevens, naar de doeleinden en methoden voor de gegevensverwerking van uw gegevens, de vastgestelde criteria voor het gebruik van elektronische apparatuur voor de verwerking van de gegevens; u heeft het recht op bezwaar, in zijn geheel of gedeeltelijk, met gegronde redenen, op de verwerking van persoonlijke gegevens die u betreffen.

Bovendien bent u altijd gerechtigd om het volgende te vragen aan GUESS:

 • Het bijwerken, wijzigen en integreren van uw persoonlijke gegevens;
 • Uw persoonlijke gegevens annuleren, blokkeren of veranderen in anonieme vorm indien deze verwerkt zijn in strijd met de wet.

Indien u uw naam en persoonlijke gegevens uit de GUESS database wilt wissen kunt u ook telefonisch contact opnemen door het volgende gratis nummer te bellen 00800 4837 7387 (ma-vr 9:00-13:00 CET + 01:00).

 

Samenvatting Privacybeleid

Hieronder vindt u een overzicht van de principes waarop het Privacybeleid van GUESS gebaseerd is:

 • het verwerken van gegevens is uitsluitend voor de genoemde doeleinden en met behulp van de aangegeven methodes;
 • de gegevens mogen uitsluitend voor andere doeleinden gebruikt worden indien de gebruiker hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
 • gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan derden partijen uitsluitend voor doeleinden die strikt noodzakelijk zijn voor de gevraagde dienstverlening; het communiceren, toewijzen of overdragen van deze gegevens aan derden, voor exclusieve toepassing die verbonden staat met deze partij, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande berichtgeving en toestemming van de gebruikers;
 • het reageren op alle verzoeken voor annulering, wijziging en integratie van de persoonlijke gegevens, en voor het geval de gebruiker zich verzet tegen de verwerking van zijn gegevens voor het versturen van commerciële informatie en reclame;
 • ervoor zorgen dat de gegevensverwerking correct en legaal verloopt, door de privacy van de gebruikers te beschermen en maatregelen uit te voeren voor de veiligheid en bescherming van de privacy, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens die door gebruikers is verstrekt.
 

Hoe en waarom wij uw persoonlijke gegevens verwerken

De persoonlijke gegevens die worden verstrekt worden handmatig of met behulp van elektronische apparatuur verwerkt door GUESS, voor de volgende doeleinden:

 • Voor de verwerking van uw kooporder, met betrekking tot uw online bestelling, en voor boekhoudkundige en fiscaal gerelateerde activiteiten die hiermee in verband staan;
 • voor het beheer van correspondentie en procescommunicaties, om bestellingen te verwerken en te verzenden;
 • om te verifiëren dat de gegevens voor de transactie geldig, correct en volledig zijn, vrij van frauduleuze handelingen;
 • voor inschrijving op specifieke aanvullende diensten, zoals de GUESS nieuwsbrief en andere informatie bulletins over de GUESS activiteiten;
 • voor de uitvoering van marketing activiteiten, marktonderzoek en statistische enquêtes.

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren is het de bedoeling dat GUESS het principe van het strikt noodzakelijke naleeft. Om deze reden heeft GUESS deze website zodanig opgezet dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens beperkt wordt tot het absolute minimum: uw persoonlijke gegevens worden daarom niet verwerkt indien het doel van de specifieke activiteit kan worden bereikt door gebruik te maken van anonieme gegevens.

GUESS kan gebruik maken van uw persoonlijke gegevens voor het versturen van reclame over haar producten en diensten indien u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.

De database van de “GUESS klanten” is onder exclusief eigendom van GUESS en kan beschikbaar worden gesteld of gedeeld worden met andere bedrijven binnen de GUESS Group. GUESS verklaart dat namen, adressen, e-mailadressen of andere persoonlijke informatie van klanten niet verkocht of verhuurt mogen worden voor gebruik of openbaar worden gemaakt aan andere entiteiten anders dan GUESS, met als uitzondering gevallen waarin een dergelijke openbaarmaking wettelijk vereist is of noodzakelijk is voor wettelijke doeleinden, waar geen persoonlijke toestemming voor vereist is; in deze gevallen kunnen de persoonlijke gegevens beschikbaar worden gesteld aan derden die deze gegevens verder autonoom verwerken en uitsluitend voor de doeleinden die hierboven staan beschreven.

Voor onderhoud aan de website en voor e-commercediensten en de mededelingen aan haar klanten maakt GUESS gebruik van diensten van derde geselecteerde partijen. Indien nodig, kunnen de persoonlijke gegevens door deze derde partijen verwerkt worden, uitsluitend in gevallen waarin dit een grote rol speelt bij de samenwerking van deze derde partij met GUESS en onder strikte geheimhouding zoals verplicht volgens contract; de gegevens kunnen ook verstrekt worden aan de consultants die GUESS assisteren in het beheer van de elektronische transacties (voornamelijk leveranciers van internetdiensten en koeriersbedrijven), banken en instellingen voor kredietcontrole.

Het kan voorkomen dat GUESS persoonlijke gegevens verwerkt van derden, deze zijn rechtstreeks aan GUESS meegedeeld door haar eigen gebruikers, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een product koopt dat geleverd moet worden aan een andere persoon, of wanneer de persoon die voor een product betaalt verschilt van de uiteindelijke ontvanger van het desbetreffende product. Het is echter verantwoordelijkheid van de gebruiker om toestemming te vragen aan deze derde persoon voordat zijn/haar persoonlijke gegevens aan GUESS worden doorgegeven en om hem/haar op de hoogte te stellen van dit Privacybeleid.

 

Cookies

De GUESS website maakt gebruik van cookies om uw winkelwagen bij te houden; GUESS maakt gebruik van cookies om specifieke inhoud te versturen die voor u van belang is.

 

Veiligheidsmaatregelen

GUESS zal alleen persoonsgebonden gegevens verzamelen voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om u van dienst te zijn voor rechtmatige zakelijke doeleinden zoal hierboven vermeld en zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen die toereikend zijn voor vermindering van de risico's van vernietiging of verlies van gegevens, -ook bij toeval -, om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, en onrechtmatige verwerking van gegevens die niet voldoet aan de doeleinden van het verzamelen van gegevens zoals vermeld in dit Privacybeleid. Echter, hoewel GUESS zich ertoe betrekt om alle redelijke maatregelen te nemen om persoonlijke gegevens te beschermen, aanvaardt u dat het niet mogelijk is om de absolute veiligheid te garanderen bij de overdracht van gegevens via het internet en deze niet gewaarborgd kunnen worden tegen een mogelijke toegang door onbevoegde derden, en GUESS dus niet aansprakelijkheid is voor eventuele inbreuk op de beveiliging, tenzij dit door nalatigheid veroorzaakt is. GUESS adviseert u om ervoor te zorgen dat uw computer is uitgerust met de juiste software voor bescherming bij de overdracht van gegevens, zowel inkomende als uitgaande (zoals up-to-date antivirussystemen).

 

Privacybeleid updates voor GUESS

GUESS is bevoegd haar Privacybeleid te wijzigen of bij te werken, in zijn geheel of gedeeltelijk, als gevolg van variaties binnen de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die ten grondslag liggen aan de kwestie en uw rechten beschermen. Dergelijke wijzigingen en updates van dit Privacybeleid worden aan de gebruikers via de pagina Privacybeleid meegedeeld zodra deze worden ingevoerd. GUESS raadt u dus aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Policy

Welcome to our GUESS web site. Please read this Privacy Policy carefully. It applies each time you visit GUESS site, surf through its pages or use its services, regardless of whether you purchase any products. The data controller of the information collected through this site is Guess Europe Sagl, with registered office in Switzerland, Strada Regina 44 - 6934 Bioggio, (hereinafter "GUESS"): it independently establishes the purposes and methods of data processing, and the implementation of security procedures to guarantee the privacy, integrity and availability of any collected data.

All comments, queries or requests relating to the use of your personal data by GUESS are welcome and should be addressed to the Customer Care (00800 4837 7387 Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).

GUESS recognizes the importance of protecting the personal data of visitors and customers of this website (e.g. identification data) as well as financial information (e.g. credit card number) collected from them. For this reason GUESS adopts specific policies and security measures to protect your personal data. The following information is provided by GUESS to enable you and all visitors of this website to be fully informed about GUESS Privacy Policy. By visiting and using www.guess.eu, you are accepting and consenting to the practices described in this Privacy Policy and in the General Terms and Conditions posted in the applicable section of this site.

GUESS informs you that GUESS does not collect personal data from anyone under the age of eighteen (18). If you are under 18, GUESS requires that you inform a parent or guardian about these Privacy Policy and the General Terms and Conditions mentioned above, as GUESS requires their consent and acceptance to the Privacy Policy and Terms and Conditions before an order might be placed with GUESS.

 
Privacy Policy

Communication of Personal Data

Communicating your personal data to GUESS when requested in any of the many instances where personal data is collected through this site may be essential in order to achieve the purposes set down by the communication itself. Failure or refusal to provide accurate information when requested will cause inability of the online application, and therefore the GUESS organization shall not be in the position to process your request.

Communicating additional data to GUESS, other than those compulsory, is optional and will not produce any consequence with regard to the main purposes of your personal data collection.

 

Customer Rights

You are entitled, at any time, to obtain confirmation from GUESS, in a clear and comprehensible form, if your personal data do or do not exist in GUESS database. You are also entitled to obtain information from GUESS about the source of your personal data, the purposes and methods of data processing that apply to your personal data, the type of logic applied when electronic instruments are used for data processing; you have also the right to object, in whole or in part, to the processing of personal data concerning yourself.

In addition, you may always be entitled to obtain from GUESS:

 • updating, correction and integration of your personal data;
 • cancellation, transformation into an anonymous form or blocking of your personal data if processed in violation of the law.

Should you choose to have your name and personal data removed from GUESS database, you can do so by calling the tool-free number 00800 4837 7387 (Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).
Please note that although your personal information is deleted from our database for commercial purposes, the history of orders placed on our website will remain in our system for security reasons.

 

Privacy Policy Summary

The principles on which GUESS Privacy Policy is based are listed below:

 • to process data exclusively for the mentioned purposes and according to the methods illustrated;
 • to use data for other purposes only where the user has expressed its unequivocal consent to such use;
 • to make data available to third party companies only for purposes that are strictly necessary to provide the requested service(s); not communicate, assign or transfer data to third parties for purposes exclusively connected to the third party, unless the users have received prior warning and have granted their consent;
 • to answer all requests for cancellation, variation and integration of personal data, opposition to data processing for the purpose of sending commercial information and advertising;
 • to ensure that data processing is conducted fairly and legally, protecting user privacy and implementing appropriate measures for security and protection of the privacy, integrity and availability of the data provided by users.
 

How and why we process your Personal Data

The personal data you provide may be processed by GUESS, both manually and using electronic tools, for the following purposes:

 • to proceed with your purchase request, with reference to the fulfilment of your online order and accounting and fiscal activities related thereto;
 • to manage correspondence and service communications with you; to fulfil and deliver your orders;
 • to verify that the data provided for the transaction are complete, valid, correct, and clear of fraudulent markers;
 • to subscript additional specific services, such as the GUESS newsletter, and other similar information bulletins about GUESS activities;
 • to carry out activities connected to marketing, market research and statistical processing.

In processing personal data that may, directly or indirectly, identify you, GUESS aims to abide by the principle of strict necessity. For this reason GUESS set up this site in such a way as to reduce use of your personal data to the absolute minimum: therefore, your personal data are not processed when the purpose of the specific activity can be achieved by using anonymous data.

GUESS may use your personal data to send you advertising about its products and services only if you grant your consent.

The “GUESS Customers” database is under the exclusive ownership of GUESS; it is available and may be shared with other companies belonging to GUESS Group. Some of those companies are established in countries outside of the European Economic Area, not having privacy legislation equivalent to the Swiss data protection legislation. GUESS does not sell, rent or disclose its customers’ names, addresses, email addresses or other personal information to any non-Guess entity, except for the cases when such communication is mandatory by law or is required for purposes envisaged by the law, for which the person’s consent is not required; in these cases the personal data may be made available to third parties who will process the data autonomously and exclusively for such purposes.

For maintenance of the web site, and to provide the e-commerce services and communication to its Customers, GUESS uses the services of a third party company. If necessary, the personal data shall be processed by this third party company only in the case in which this is instrumental to the collaboration of the third party with GUESS, and in respect of rigid constraints regarding contractual confidentiality. The data shall also be able to be communicated to consultants assisting GUESS for the management of electronic billing (mainly internet providers, shipping companies), banks and credit control agencies.

It could happen that GUESS may find itself processing personal data of third parties, communicated directly to GUESS by its own users, such as when an user buys a product to be delivered to a different person, or when the person who pays for a product is different from the final recipient of such product. It is however your own responsibility to obtain consent from this person before communicating his/her personal data to GUESS and to inform him/her about this Privacy Policy.

 

Cookies

GUESS site uses cookies to keep track of your shopping cart; GUESS uses cookies to deliver content specific to your interest and to save your password so you don’t have to re-enter it each time you visit our site

 

Security measures

GUESS will only collect personally identifiable information to the extent deemed reasonably necessary to serve you in view of our legitimate business purposes as set out above and we adopt security measures that are sufficient to reduce the risks of destruction or loss of data – even if accidental – to a minimum, to impede unauthorised access, illicit types of processing and processing that is not in accordance with the purposes of data collection, as indicated in this Privacy Policy. However, while GUESS takes all reasonable steps to protect your personal information, you accept that no Internet data transmission can be guaranteed to be secure from access by unintended recipients and will not hold GUESS responsible for any breach of security unless this is due to our negligence. GUESS advises you to ensure that your computer is equipped with appropriate software to protect data transmission, both incoming and outgoing (such as up to date antivirus systems).

 

Updates of the GUESS Privacy Policy

GUESS may modify or simply update this Privacy Policy, in part or completely, owing to variations of the laws and regulations that govern this matter and protect your rights. Such variations and updates of this Privacy Policy will be notified to users on the Privacy Policy page as soon as they are introduced and thus GUESS encourages you to periodically review this page.

Policy

Welcome to our GUESS web site. Please read this Privacy Policy carefully. It applies each time you visit GUESS site, surf through its pages or use its services, regardless of whether you purchase any products. The owner of personal data database of the information collected through this site is Guess Europe Sagl, with registered office in Switzerland, Strada Regina 44 - 6934 Bioggio, (hereinafter "GUESS"): it independently establishes the purposes and methods of data processing, and the implementation of security procedures to guarantee the privacy, integrity and availability of any collected data.

All comments, queries or requests relating to the use of your personal data by GUESS are welcome and should be addressed to the Customer Care (00800 4837 7387 Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).

GUESS recognizes the importance of protecting the personal data of visitors and customers of this website (e.g. identification data) as well as financial information (e.g. credit card number) collected from them. For this reason GUESS adopts specific policies and security measures to protect your personal data. The following information is provided by GUESS to enable you and all visitors of this website to be fully informed about GUESS Privacy Policy. By visiting and using www.guess.eu,you are accepting and consenting to the practices described in this Privacy Policy and in the General Terms and Conditions posted in the applicable section of this site.

GUESS informs you that GUESS does not collect personal data from anyone under the age of eighteen (18). If you are under 18, GUESS requires that you inform a parent or guardian about these Privacy Policy and the General Terms and Conditions mentioned above, as GUESS requires their consent and acceptance to the Privacy Policy and Terms and Conditions before an order might be placed with GUESS.

 
Privacy Policy

Communication of Personal Data

Communicating your personal data to GUESS when requested in any of the many instances where personal data is collected through this site may be essential in order to achieve the purposes set down by the communication itself. Failure or refusal to provide accurate information when requested will cause inability of the online application, and therefore the GUESS organization shall not be in the position to process your request.

Communicating additional data to GUESS, other than those compulsory, is optional and will not produce any consequence with regard to the main purposes of your personal data collection.

 

Customer Rights

You are entitled, at any time, to obtain confirmation from GUESS, in a clear and comprehensible form, if your personal data do or do not exist in GUESS database. You are also entitled to obtain information from GUESS about the source of your personal data, the purposes and methods of data processing that apply to your personal data, the type of logic applied when electronic instruments are used for data processing; you have also the right to object, in whole or in part, on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning yourself. You are also entitled to access your personal data containing in GUESS database and obtain information from GUESS as to the place of location of such personal data database and any third persons to whom your personal data are transferred to.

In addition, you may always be entitled to obtain from GUESS:

 • updating, correction and integration of your personal data;
 • cancellation, transformation into an anonymous form or blocking of your personal data if processed in violation of the law

Should you choose to have your name and personal data removed from GUESS database, you can do so by calling the tool-free number 00800 4837 7387 (Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).
Please note that although your personal information is deleted from our database for commercial purposes, the history of orders placed on our website will remain in our system for security reasons.

 

Privacy Policy Summary

The principles on which GUESS Privacy Policy is based are listed below:

 • to process data exclusively for the mentioned purposes and according to the methods illustrated;
 • to use data for other purposes only where the user has expressed its unequivocal consent to such use;
 • to make data available to third party companies only for purposes that are strictly necessary to provide the requested service(s); not communicate, assign or transfer data to third parties for purposes exclusively connected to the third party, unless the users have received prior warning and have granted their consent;
 • to answer all requests for cancellation, variation and integration of personal data, opposition to data processing for the purpose of sending commercial information and advertising;
 • to ensure that data processing is conducted fairly and legally, protecting user privacy and implementing appropriate measures for security and protection of the privacy, integrity and availability of the data provided by users.
 

How and why we process your Personal Data

The personal data you provide may be processed by GUESS, both manually and using electronic tools, for the following purposes:

 • to proceed with your purchase request, with reference to the fulfilment of your online order and accounting and fiscal activities related thereto;
 • to manage correspondence and service communications with you; to fulfil and deliver your orders;
 • to verify that the data provided for the transaction are complete, valid, correct, and clear of fraudulent markers;
 • to subscript additional specific services, such as the GUESS newsletter, and other similar information bulletins about GUESS activities;
 • to carry out activities connected to marketing, market research and statistical processing.

In processing personal data that may, directly or indirectly, identify you, GUESS aims to abide by the principle of strict necessity. For this reason GUESS set up this site in such a way as to reduce use of your personal data to the absolute minimum: therefore, your personal data are not processed when the purpose of the specific activity can be achieved by using anonymous data.

GUESS may use your personal data to send you advertising about its products and services only if you grant your consent.

The “GUESS Customers” database is under the exclusive ownership of GUESS; it is available and may be shared with other companies belonging to GUESS Group, consequently your personal data may be transferred abroad to respective GUESS entity and such GUESS entity undertakes. (i) to maintain sufficient regime of protection of your personal data; and (ii) to use your personal data only for the purposes described in this Privacy Policy. GUESS does not sell, rent or disclose its customers’ names, addresses, email addresses or other personal information to any non-Guess entity, except for the cases when such communication is mandatory by law or is required for purposes envisaged by the law, for which the person’s consent is not required; in these cases the personal data may be made available to third parties who will process the data autonomously and exclusively for such purposes.

For maintenance of the web site, and to provide the e-commerce services and communication to its Customers, GUESS uses the services of a third party company. If necessary, the personal data shall be processed by this third party company only in the case in which this is instrumental to the collaboration of the third party with GUESS, and in respect of rigid constraints regarding contractual confidentiality. The data shall also be able to be communicated to consultants assisting GUESS for the management of electronic billing (mainly internet providers, shipping companies), banks and credit control agencies.

It could happen that GUESS may find itself processing personal data of third parties, communicated directly to GUESS by its own users, such as when an user buys a product to be delivered to a different person, or when the person who pays for a product is different from the final recipient of such product. It is however your own responsibility to obtain consent from this person before communicating his/her personal data to GUESS and to inform him/her about this Privacy Policy and the fact of submitting his/her personal data to GUESS.

 

Cookies

GUESS site uses cookies to keep track of your shopping cart; GUESS uses cookies to deliver content specific to your interest and to save your password so you don’t have to re-enter it each time you visit our site.

 

Security measures

GUESS will only collect personally identifiable information to the extent deemed reasonably necessary to serve you in view of our legitimate business purposes as set out above and we adopt security measures that are sufficient to reduce the risks of destruction or loss of data – even if accidental – to a minimum, to impede unauthorised access, illicit types of processing and processing that is not in accordance with the purposes of data collection, as indicated in this Privacy Policy. However, while GUESS takes all reasonable steps to protect your personal information, you accept that no Internet data transmission can be guaranteed to be secure from access by unintended recipients and will not hold GUESS responsible for any breach of security unless this is due to our negligence. GUESS advises you to ensure that your computer is equipped with appropriate software to protect data transmission, both incoming and outgoing (such as up to date antivirus systems).

 

Updates of the GUESS Privacy Policy

GUESS may modify or simply update this Privacy Policy, in part or completely, owing to variations of the laws and regulations that govern this matter and protect your rights. Such variations and updates of this Privacy Policy will be notified to users on the Privacy Policy page as soon as they are introduced and thus GUESS encourages you to periodically review this page.

 

Consent on personal data processing

Having read and accepted this Privacy Policy you agreed to the GUESS's processing, disclosure and international transfer of your personal information as described above in this Privacy Policy.

Policy

Welcome to our GUESS web site. Please read this Privacy Policy carefully. It applies each time you visit GUESS site, surf through its pages or use its services, regardless of whether you purchase any products. The data controller of the information collected through this site is Guess Europe Sagl, with registered office in Switzerland, Strada Regina 44 - 6934 Bioggio, (hereinafter "GUESS"): it independently establishes the purposes and methods of data processing, and the implementation of security procedures to guarantee the privacy, integrity and availability of any collected data.

This Privacy Policy is applicable for all the web sites owned or operated by GUESS, including, without limitation, the Web site currently located at www.guess.eu.

Your privacy is very important to us. Our Privacy Policy spells out GUESS’s commitment to respecting the privacy of the members and visitors to the website. We reserve the right to change this policy, which we'll do through online posting. This Privacy Policy explains how we collect, use and (under certain conditions) disclose your personal information. It also explains the steps we have taken to secure your personal information. Finally, it explains your options regarding the collection, use and disclosure of your personal information.

All comments, queries or requests relating to the use of your personal data by GUESS are welcome and should be addressed to the Customer Care Guess.Onlinecare@ch.guess.eu.

GUESS recognizes the importance of protecting the personal data of visitors and customers of this website (e.g. identification data) as well as financial information (e.g. credit card number) collected from them. For this reason GUESS adopts specific policies and security measures to protect your personal data. The following information is provided by GUESS to enable you and all visitors of this website to be fully informed about GUESS’s Privacy Policy. By visiting and using www.guess.eu,you are accepting and irrevocably consenting to the practices described in this Privacy Policy and in the Distant Sale Agreement posted in the applicable section of this site.

GUESS informs you that GUESS does not collect personal data from anyone under the age of eighteen (18). If you are under eighteen (18), GUESS requires that you inform a parent or guardian about this Privacy Policy and the General Terms and Conditions mentioned above, as GUESS requires their consent and acceptance to the Privacy Policy and Distant Sale Agreement before an order might be placed with GUESS.

 

Communication of Personal Data

Communicating your personal data to GUESS when requested in any of the many instances where personal data is collected through this site may be essential in order to achieve the purposes set down by the communication itself. Failure or refusal to provide accurate information when requested will cause inability of the online application, and therefore the GUESS organization shall not be in the position to process your request.

Communicating additional data to GUESS, other than those compulsory, is optional and will not produce any consequence with regard to the main purposes of your personal data collection.

 

Customer Rights

You are entitled, at any time, to obtain confirmation from GUESS, in a clear and comprehensible form, if your personal data do or do not exist in GUESS database. You are also entitled to obtain information from GUESS about the source of your personal data, the purposes and methods of data processing that apply to your personal data, the type of logic applied when electronic instruments are used for data processing; you have also the right to object, in whole or in part, on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning yourself.

In addition, you may always be entitled to obtain from GUESS:

 • updating, correction and integration of your personal data;
 • cancellation, transformation into an anonymous form or blocking of your personal data if processed in violation of the law;
 • Should you choose to have your name and personal data removed from GUESS database, you can do so by contacting Guess customer care at Guess.Onlinecare@ch.guess.eu.

Please note that although your personal information is deleted from our database for commercial purposes, the history of orders placed on our website will remain in our system for security reasons.

 

Privacy Policy Summary

The principles on which GUESS Privacy Policy is based are listed below:

 • to process data exclusively for the mentioned purposes and according to the methods illustrated;
 • to use data for other purposes only where the user has expressed its unequivocal consent to such use;
 • to make data available to third party companies only for purposes that are strictly necessary to provide the requested service(s); not communicate, assign or transfer data to third parties for purposes exclusively connected to the third party, unless the users have received prior warning and have expressly granted their consent;
 • to answer all requests for cancellation, variation and integration of personal data, opposition to data processing for the purpose of sending commercial information and advertising;
 • to ensure that data processing is conducted fairly and legally, protecting user privacy and implementing appropriate measures for security and protection of the privacy, integrity and availability of the data provided by users.
 

How and why we process your Personal Data

The personal data you provide may be processed by GUESS, both manually and using electronic tools, for the following purposes:

 • to proceed with your purchase request, with reference to the fulfillment of your online order and accounting and fiscal activities related thereto;
 • to manage correspondence and service communications with you; to fulfill and deliver your orders;
 • to verify that the data provided for the transaction are complete, valid, correct, and clear of fraudulent markers;
 • to subscript additional specific services, such as the GUESS newsletter, and other similar information bulletins about GUESS activities;
 • to carry out activities connected to marketing, market research and statistical processing.

In processing personal data that may, directly or indirectly, identify you, GUESS aims to abide by the principle of strict necessity. For this reason, GUESS set up this site in such a way as to reduce use of your personal data to the absolute minimum: therefore, your personal data are not processed when the purpose of the specific activity can be achieved by using anonymous data.

GUESS may use your personal data to send you advertising about its products and services only if you grant your express consent.

The “GUESS Customers” database is under the exclusive ownership of GUESS; it is available and may be shared with other companies belonging to GUESS Group. GUESS does not sell, rent or disclose its customers’ names, addresses, email addresses or other personal information to any non-Guess entity, except for the cases when such communication is mandatory by law or is required for purposes envisaged by the law, for which the person’s consent is not required; in these cases the personal data may be made available to third parties who will process the data autonomously and exclusively for such purposes.

For maintenance of the web site, and to provide the e-commerce services and communication to its Customers, GUESS uses the services of a third party company. If necessary, the personal data shall be processed by this third party company only in the case in which this is instrumental to the collaboration of the third party with GUESS, and in respect of rigid constraints regarding contractual confidentiality. The data shall also be able to be communicated to consultants assisting GUESS for the management of electronic billing (mainly internet providers, shipping companies), banks and credit control agencies. You hereby grant your express consent that your personal data may be shared with the aforementioned companies.

It could happen that GUESS may find itself processing personal data of third parties, communicated directly to GUESS by its own users, such as when a user buys a product to be delivered to a different person, or when the person who pays for a product is different from the final recipient of such product. It is however your own responsibility to obtain consent from this person before communicating his/her personal data to GUESS and to inform him/her about this Privacy Policy.

 

Cookies

GUESS site uses cookies to keep track of your shopping cart; GUESS uses cookies to deliver content specific to your interest and to save your password so you don’t have to re-enter it each time you visit our site.

 

Sale of Business

If this business is sold or integrated with another business your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and their advisers and will be passed on to the new owners of the business.

 

Consent

By submitting your information you expressly consent to the use of that information as set out in this Privacy Policy.

External Links

Please be aware that the website may contain links to third-party web sites. If you visit these web sites by clicking on such links, these other sites may send their own cookies to visitors, collect data, or solicit personal information. This Privacy Policy does not cover any information that you disclose to such sites or that they may collect. The privacy policies of these other sites may be significantly different from this Privacy Policy. GUESS is not responsible for the privacy practices of these other sites and cannot guarantee the security of any of your personal information collected there.

 

Security measures

GUESS will only collect personally identifiable information to the extent deemed reasonably necessary to serve you in view of our legitimate business purposes as set out above and we adopt security measures that are sufficient to reduce the risks of destruction or loss of data – even if accidental – to a minimum, to impede unauthorizsed access, illicit types of processing and processing that is not in accordance with the purposes of data collection, as indicated in this Privacy Policy. However, while GUESS takes all reasonable steps to protect your personal information, you accept that no Internet data transmission can be guaranteed to be secure from access by unintended recipients and will not hold GUESS responsible for any breach of security. GUESS advises you to ensure that your computer is equipped with appropriate software to protect data transmission, both incoming and outgoing (such as up to date antivirus systems). As mentioned above GUESS has put in place various security procedures to protect your information. However, please be advised that the internet is not a secure medium.

 

Updates of the GUESS Privacy Policy

Guess may change, add or delete the Privacy Policy or any portion thereof from time to time in its sole discretion where it deems it necessary for legal, general regulatory and technical purposes, or due to changes in the services provided or nature or layout of the Site. Thereafter, you expressly agree to be bound by any such amended Privacy Policy. In this respect, GUESS encourages you to periodically review this page.

Policy

Welcome to our GUESS web site. Please read this Privacy Policy carefully. It applies each time you visit GUESS site, surf through its pages or use its services, regardless of whether you purchase any products. The data controller of the information collected through this site is Guess Europe Sagl, with registered office in Switzerland, Strada Regina 44 – 6934 Bioggio (hereinafter, “GUESS”): it independently establishes the purposes and methods of data processing, and the implementation of security procedures to guarantee the privacy, integrity and availability of any collected data.

All comments, queries or requests relating to the use of your personal data by GUESS are welcome and should be addressed to the Customer Care (Guess.Onlinecare@ch.guess.eu).

GUESS recognizes the importance of protecting the personal data of visitors and customers of this website (e.g. identification data) as well as financial information (e.g. credit card number) collected from them. For this reason GUESS adopts specific policies and security measures to protect your personal data. The following information is provided by GUESS to enable you and all visitors of this website to be fully informed about GUESS Privacy Policy. By visiting and using www.guess.eu, you are accepting and consenting to the practices described in this Privacy Policy and in the General Terms and Conditions posted in the applicable section of this site.

GUESS informs you that GUESS does not collect personal data from anyone under the age of eighteen (18). If you are under 18, GUESS requires that you inform a parent or guardian about these Privacy Policy and the General Terms and Conditions mentioned above, as GUESS requires their consent and acceptance to the Privacy Policy and Terms and Conditions before an order might be placed with GUESS.

 
Privacy Policy

Communication of Personal Data

Communicating your personal data to GUESS when requested in any of the many instances where personal data is collected through this site may be essential in order to achieve the purposes set down by the communication itself. Failure or refusal to provide accurate information when requested will cause inability of the online application, and therefore the GUESS organization shall not be in the position to process your request.

Communicating additional data to GUESS, other than those compulsory, is optional and will not produce any consequence with regard to the main purposes of your personal data collection.

 

Customer Rights

You are entitled, at any time, to obtain confirmation from GUESS, in a clear and comprehensible form, if your personal data do or do not exist in GUESS database. You are also entitled to familiarize yourself with the content of your personal data accumulated in the information system; to obtain information from GUESS about the source of your personal data, the purposes and methods of data processing that apply to your personal data, the type of logic applied when electronic instruments are used for data processing; you have also the right to object, in whole or in part, on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning yourself.

In addition, you may always be entitled to obtain from GUESS:

 • updating, correction and integration of your personal data;
 • cancellation, transformation into an anonymous form or blocking of your personal data if processed in violation of the law.

Should you choose to have your name and personal data removed from GUESS database, you can do so by writing an email to Guess.Onlinecare@ch.guess.eu
Please note that although your personal information is deleted from our database for commercial purposes, the history of orders placed on our website will remain in our system for security reasons.

 

Privacy Policy Summary

The principles on which GUESS Privacy Policy is based are listed below:

 • to process data exclusively for the mentioned purposes and according to the methods illustrated;
 • to use data for other purposes only where the user has expressed its unequivocal consent to such use;
 • 3. to make data available to third party companies only for purposes that are strictly necessary to provide the requested service(s); not communicate, assign or transfer data to third parties for purposes exclusively connected to the third party, unless the users have received prior warning and have granted their consent;
 • 4. to answer all requests for cancellation, variation and integration of personal data, opposition to data processing for the purpose of sending commercial information and advertising;
 • 5. to ensure that data processing is conducted fairly and legally, protecting user privacy and implementing appropriate measures for security and protection of the privacy, integrity and availability of the data provided by users.
 

How and why we process your Personal Data

The personal data you provide may be processed by GUESS, both manually and using electronic tools, for the following purposes:

 • 1. to proceed with your purchase request, with reference to the fulfilment of your online order and accounting and fiscal activities related thereto;
 • 2. to manage correspondence and service communications with you; to fulfil and deliver your orders;
 • 3. to verify that the data provided for the transaction are complete, valid, correct, and clear of fraudulent markers;
 • 4. to subscript additional specific services, such as the GUESS newsletter, and other similar information bulletins about GUESS activities;
 • 5. to carry out activities connected to marketing, market research and statistical processing.

In processing personal data that may, directly or indirectly, identify you, GUESS aims to abide by the principle of strict necessity. For this reason GUESS set up this site in such a way as to reduce use of your personal data to the absolute minimum: therefore, your personal data are not processed when the purpose of the specific activity can be achieved by using anonymous data.

GUESS may use your personal data to send you advertising about its products and services only if you grant your consent.

The “GUESS Customers” database is under the exclusive ownership of GUESS; it is available and may be shared with other companies belonging to GUESS Group. GUESS does not sell, rent or disclose its customers’ names, addresses, email addresses or other personal information to any non-Guess entity, except for the cases when such communication is mandatory by law or is required for purposes envisaged by the law, for which the person’s consent is not required; in these cases the personal data may be made available to third parties who will process the data autonomously and exclusively for such purposes.

For maintenance of the web site, and to provide the e-commerce services and communication to its Customers, GUESS uses the services of a third party company. If necessary, the personal data shall be processed by this third party company only in the case in which this is instrumental to the collaboration of the third party with GUESS, and in respect of rigid constraints regarding contractual confidentiality. The data shall also be able to be communicated to consultants assisting GUESS for the management of electronic billing (mainly internet providers, shipping companies), banks and credit control agencies.

It could happen that GUESS may find itself processing personal data of third parties, communicated directly to GUESS by its own users, such as when an user buys a product to be delivered to a different person, or when the person who pays for a product is different from the final recipient of such product. It is however your own responsibility to obtain consent from this person before communicating his/her personal data to GUESS and to inform him/her about this Privacy Policy.

 

Cookies

GUESS site uses cookies to keep track of your shopping cart; GUESS uses cookies to deliver content specific to your interest and to save your password so you don’t have to re-enter it each time you visit our site.

 

Security measures

GUESS will only collect personally identifiable information to the extent deemed reasonably necessary to serve you in view of our legitimate business purposes as set out above and we adopt security measures that are sufficient to reduce the risks of destruction or loss of data – even if accidental – to a minimum, to impede unauthorized access, illicit types of processing and processing that is not in accordance with the purposes of data collection, as indicated in this Privacy Policy. However, while GUESS takes all reasonable steps to protect your personal information, you accept that no Internet data transmission can be guaranteed to be secure from access by unintended recipients and will not hold GUESS responsible for any breach of security unless this is due to our negligence. GUESS advises you to ensure that your computer is equipped with appropriate software to protect data transmission, both incoming and outgoing (such as up to date antivirus systems).

 

Updates of the GUESS Privacy Policy

GUESS may modify or simply update this Privacy Policy, in part or completely, owing to variations of the laws and regulations that govern this matter and protect your rights. Such variations and updates of this Privacy Policy will be notified to users on the Privacy Policy page as soon as they are introduced and thus GUESS encourages you to periodically review this page.

Policy

Welcome to our GUESS web site. Please read this Privacy Policy carefully. It applies each time you visit GUESS site, surf through its pages or use its services, regardless of whether you purchase any products. The data controller of the information collected through this site is Guess Europe Sagl, with registered office in Switzerland, Strada Regina 44 - 6934 Bioggio, (hereinafter "GUESS"): it independently establishes the purposes and methods of data processing, and the implementation of security procedures to guarantee the privacy, integrity and availability of any collected data.

All comments, queries or requests relating to the use of your personal data by GUESS are welcome and should be addressed to the Customer Care (00800 4837 7387 Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).

GUESS recognizes the importance of protecting the personal data of visitors and customers of this website (e.g. identification data) as well as financial information (e.g. credit card number) collected from them. For this reason GUESS adopts specific policies and security measures to protect your personal data. The following information is provided by GUESS to enable you and all visitors of this website to be fully informed about GUESS Privacy Policy. By visiting and using www.guess.eu, you are accepting and consenting to the practices described in this Privacy Policy and in the General Terms and Conditions posted in the applicable section of this site.

GUESS informs you that GUESS does not collect personal data from anyone under the age of eighteen (18). If you are under 18, GUESS requires that you inform a parent or guardian about these Privacy Policy and the General Terms and Conditions mentioned above, as GUESS requires their consent and acceptance to the Privacy Policy and Terms and Conditions before an order might be placed with GUESS.

 
Privacy Policy

Communication of Personal Data

Communicating your personal data to GUESS when requested in any of the many instances where personal data is collected through this site may be essential in order to achieve the purposes set down by the communication itself. Failure or refusal to provide accurate information when requested will cause inability of the online application, and therefore the GUESS organization shall not be in the position to process your request.

Communicating additional data to GUESS, other than those compulsory, is optional and will not produce any consequence with regard to the main purposes of your personal data collection.

 

Customer Rights

You are entitled, at any time, to obtain confirmation from GUESS, in a clear and comprehensible form, if your personal data do or do not exist in GUESS database. You are also entitled to obtain information from GUESS about the source of your personal data, the purposes and methods of data processing that apply to your personal data, the type of logic applied when electronic instruments are used for data processing; you have also the right to object, in whole or in part, on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning yourself.

In addition, you may always be entitled to obtain from GUESS:

 • updating, correction and integration of your personal data;
 • cancellation, transformation into an anonymous form or blocking of your personal data if processed in violation of the law.

Should you choose to have your name and personal data removed from GUESS database, you can do so by calling the tool-free number 00800 4837 7387 (Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).
Please note that although your personal information is deleted from our database for commercial purposes, the history of orders placed on our website will remain in our system for security reasons.

 

Privacy Policy Summary

The principles on which GUESS Privacy Policy is based are listed below:

 • to process data exclusively for the mentioned purposes and according to the methods illustrated;
 • to use data for other purposes only where the user has expressed its unequivocal consent to such use;
 • to make data available to third party companies only for purposes that are strictly necessary to provide the requested service(s); not communicate, assign or transfer data to third parties for purposes exclusively connected to the third party, unless the users have received prior warning and have granted their consent;
 • to answer all requests for cancellation, variation and integration of personal data, opposition to data processing for the purpose of sending commercial information and advertising;
 • to ensure that data processing is conducted fairly and legally, protecting user privacy and implementing appropriate measures for security and protection of the privacy, integrity and availability of the data provided by users.

 

How and why we process your Personal Data

The personal data you provide may be processed by GUESS, both manually and using electronic tools, for the following purposes:

 • to proceed with your purchase request, with reference to the fulfilment of your online order and accounting and fiscal activities related thereto;
 • to manage correspondence and service communications with you; to fulfil and deliver your orders;
 • to verify that the data provided for the transaction are complete, valid, correct, and clear of fraudulent markers;
 • to subscript additional specific services, such as the GUESS newsletter, and other similar information bulletins about GUESS activities;
 • to carry out activities connected to marketing, market research and statistical processing.

In processing personal data that may, directly or indirectly, identify you, GUESS aims to abide by the principle of strict necessity. For this reason GUESS set up this site in such a way as to reduce use of your personal data to the absolute minimum: therefore, your personal data are not processed when the purpose of the specific activity can be achieved by using anonymous data.

GUESS may use your personal data to send you advertising about its products and services only if you grant your consent.

The “GUESS Customers” database is under the exclusive ownership of GUESS; it is available and may be shared with other companies belonging to GUESS Group. GUESS does not sell, rent or disclose its customers’ names, addresses, email addresses or other personal information to any non-Guess entity, except for the cases when such communication is mandatory by law or is required for purposes envisaged by the law, for which the person’s consent is not required; in these cases the personal data may be made available to third parties who will process the data autonomously and exclusively for such purposes.

For maintenance of the web site, and to provide the e-commerce services and communication to its Customers, GUESS uses the services of a third party company. If necessary, the personal data shall be processed by this third party company only in the case in which this is instrumental to the collaboration of the third party with GUESS, and in respect of rigid constraints regarding contractual confidentiality. The data shall also be able to be communicated to consultants assisting GUESS for the management of electronic billing (mainly internet providers, shipping companies), banks and credit control agencies.

It could happen that GUESS may find itself processing personal data of third parties, communicated directly to GUESS by its own users, such as when an user buys a product to be delivered to a different person, or when the person who pays for a product is different from the final recipient of such product. It is however your own responsibility to obtain consent from this person before communicating his/her personal data to GUESS and to inform him/her about this Privacy Policy.

 

Cookies

GUESS site uses cookies to keep track of your shopping cart; GUESS uses cookies to deliver content specific to your interest and to save your password so you don’t have to re-enter it each time you visit our site.

 

Security measures

GUESS will only collect personally identifiable information to the extent deemed reasonably necessary to serve you in view of our legitimate business purposes as set out above and we adopt security measures that are sufficient to reduce the risks of destruction or loss of data – even if accidental – to a minimum, to impede unauthorised access, illicit types of processing and processing that is not in accordance with the purposes of data collection, as indicated in this Privacy Policy. However, while GUESS takes all reasonable steps to protect your personal information, you accept that no Internet data transmission can be guaranteed to be secure from access by unintended recipients and will not hold GUESS responsible for any breach of security unless this is due to our negligence. GUESS advises you to ensure that your computer is equipped with appropriate software to protect data transmission, both incoming and outgoing (such as up to date antivirus systems).

 

Updates of the GUESS Privacy Policy

GUESS may modify or simply update this Privacy Policy, in part or completely, owing to variations of the laws and regulations that govern this matter and protect your rights. Such variations and updates of this Privacy Policy will be notified to users on the Privacy Policy page as soon as they are introduced and thus GUESS encourages you to periodically review this page.

Policy

Welcome to our GUESS web site. Please read this Privacy Policy carefully. It applies each time you visit GUESS site, surf through its pages or use its services, regardless of whether you purchase any products. The data controller of the information collected through this site is Guess Europe Sagl, with registered office in Switzerland, Strada Regina 44 - 6934 Bioggio, (hereinafter "GUESS"): it independently establishes the purposes and methods of data processing, and the implementation of security procedures to guarantee the privacy, integrity and availability of any collected data.

All comments, queries or requests relating to the use of your personal data by GUESS are welcome and should be addressed to the Customer Care (00800 4837 7387 Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).

GUESS recognizes the importance of protecting the personal data of visitors and customers of this website (e.g. identification data) as well as financial information (e.g. credit card number) collected from them. For this reason GUESS adopts specific policies and security measures to protect your personal data. The following information is provided by GUESS to enable you and all visitors of this website to be fully informed about GUESS Privacy Policy. By visiting and using www.guess.eu, you are accepting and consenting to the practices described in this Privacy Policy and in the General Terms and Conditions posted in the applicable section of this site.

GUESS informs you that GUESS does not collect personal data from anyone under the age of eighteen (18). If you are under 18, GUESS requires that you inform a parent or guardian about these Privacy Policy and the General Terms and Conditions mentioned above, as GUESS requires their consent and acceptance to the Privacy Policy and Terms and Conditions before an order might be placed with GUESS.

 
Privacy Policy

Communication of Personal Data

Communicating your personal data to GUESS when requested in any of the many instances where personal data is collected through this site may be essential in order to achieve the purposes set down by the communication itself. Failure or refusal to provide accurate information when requested will cause inability of the online application, and therefore the GUESS organization shall not be in the position to process your request.

Communicating additional data to GUESS, other than those compulsory, is optional and will not produce any consequence with regard to the main purposes of your personal data collection.

 

Customer Rights

You are entitled, at any time, to obtain confirmation from GUESS, in a clear and comprehensible form, if your personal data do or do not exist in GUESS database. You are also entitled to obtain information from GUESS about the source of your personal data, the purposes and methods of data processing that apply to your personal data, the type of logic applied when electronic instruments are used for data processing; you have also the right to object, in whole or in part, on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning yourself.

In addition, you may always be entitled to obtain from GUESS:

 • updating, correction and integration of your personal data;
 • cancellation, transformation into an anonymous form or blocking of your personal data if processed in violation of the law.

Should you choose to have your name and personal data removed from GUESS database, you can do so by calling the tool-free number 00800 4837 7387 (Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).
Please note that although your personal information is deleted from our database for commercial purposes, the history of orders placed on our website will remain in our system for security reasons.
 

Privacy Policy Summary

The principles on which GUESS Privacy Policy is based are listed below:

 • to process data exclusively for the mentioned purposes and according to the methods illustrated;
 • to use data for other purposes only where the user has expressed its unequivocal consent to such use;
 • to make data available to third party companies only for purposes that are strictly necessary to provide the requested service(s); not communicate, assign or transfer data to third parties for purposes exclusively connected to the third party, unless the users have received prior warning and have granted their consent;
 • to answer all requests for cancellation, variation and integration of personal data, opposition to data processing for the purpose of sending commercial information and advertising;
 • to ensure that data processing is conducted fairly and legally, protecting user privacy and implementing appropriate measures for security and protection of the privacy, integrity and availability of the data provided by users.

 

How and why we process your Personal Data

The personal data you provide may be processed by GUESS, both manually and using electronic tools, for the following purposes:

 • to proceed with your purchase request, with reference to the fulfilment of your online order and accounting and fiscal activities related thereto;
 • to manage correspondence and service communications with you; to fulfil and deliver your orders;
 • to verify that the data provided for the transaction are complete, valid, correct, and clear of fraudulent markers;
 • to subscript additional specific services, such as the GUESS newsletter, and other similar information bulletins about GUESS activities;
 • to carry out activities connected to marketing, market research and statistical processing.

In processing personal data that may, directly or indirectly, identify you, GUESS aims to abide by the principle of strict necessity. For this reason GUESS set up this site in such a way as to reduce use of your personal data to the absolute minimum: therefore, your personal data are not processed when the purpose of the specific activity can be achieved by using anonymous data.

GUESS may use your personal data to send you advertising about its products and services only if you grant your consent.

The “GUESS Customers” database is under the exclusive ownership of GUESS; it is available and may be shared with other companies belonging to GUESS Group. GUESS does not sell, rent or disclose its customers’ names, addresses, email addresses or other personal information to any non-Guess entity, except for the cases when such communication is mandatory by law or is required for purposes envisaged by the law, for which the person’s consent is not required; in these cases the personal data may be made available to third parties who will process the data autonomously and exclusively for such purposes.

For maintenance of the web site, and to provide the e-commerce services and communication to its Customers, GUESS uses the services of a third party company. If necessary, the personal data shall be processed by this third party company only in the case in which this is instrumental to the collaboration of the third party with GUESS, and in respect of rigid constraints regarding contractual confidentiality. The data shall also be able to be communicated to consultants assisting GUESS for the management of electronic billing (mainly internet providers, shipping companies), banks and credit control agencies.

It could happen that GUESS may find itself processing personal data of third parties, communicated directly to GUESS by its own users, such as when an user buys a product to be delivered to a different person, or when the person who pays for a product is different from the final recipient of such product. It is however your own responsibility to obtain consent from this person before communicating his/her personal data to GUESS and to inform him/her about this Privacy Policy.

 

Cookies

GUESS site uses cookies to keep track of your shopping cart; GUESS uses cookies to deliver content specific to your interest and to save your password so you don’t have to re-enter it each time you visit our site.

 

Security measures

GUESS will only collect personally identifiable information to the extent deemed reasonably necessary to serve you in view of our legitimate business purposes as set out above and we adopt security measures that are sufficient to reduce the risks of destruction or loss of data – even if accidental – to a minimum, to impede unauthorised access, illicit types of processing and processing that is not in accordance with the purposes of data collection, as indicated in this Privacy Policy. However, while GUESS takes all reasonable steps to protect your personal information, you accept that no Internet data transmission can be guaranteed to be secure from access by unintended recipients and will not hold GUESS responsible for any breach of security unless this is due to our negligence. GUESS advises you to ensure that your computer is equipped with appropriate software to protect data transmission, both incoming and outgoing (such as up to date antivirus systems).

 

Updates of the GUESS Privacy Policy

GUESS may modify or simply update this Privacy Policy, in part or completely, owing to variations of the laws and regulations that govern this matter and protect your rights. Such variations and updates of this Privacy Policy will be notified to users on the Privacy Policy page as soon as they are introduced and thus GUESS encourages you to periodically review this page.

Policy

Welcome to our GUESS web site. Please read this Privacy Policy carefully. It applies each time you visit GUESS site, surf through its pages or use its services, regardless of whether you purchase any products. The data controller of the information collected through this site is Guess Europe Sagl, with registered office in Switzerland, Strada Regina 44 - 6934 Bioggio, (hereinafter "GUESS"): it independently establishes the purposes and methods of data processing, and the implementation of security procedures to guarantee the privacy, integrity and availability of any collected data.

All comments, queries or requests relating to the use of your personal data by GUESS are welcome and should be addressed to the Customer Care (00800 4837 7387 Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).

GUESS recognizes the importance of protecting the personal data of visitors and customers of this website (e.g. identification data) as well as financial information (e.g. credit card number) collected from them. For this reason GUESS adopts specific policies and security measures to protect your personal data. The following information is provided by GUESS to enable you and all visitors of this website to be fully informed about GUESS Privacy Policy. By visiting and using www.guess.eu, you are accepting and consenting to the practices described in this Privacy Policy and in the General Terms and Conditions posted in the applicable section of this site.

GUESS informs you that GUESS does not collect personal data from anyone under the age of eighteen (18). If you are under 18, GUESS requires that you inform a parent or guardian about these Privacy Policy and the General Terms and Conditions mentioned above, as GUESS requires their consent and acceptance to the Privacy Policy and Terms and Conditions before an order might be placed with GUESS.

 
Privacy Policy

Communication of Personal Data

Communicating your personal data to GUESS when requested in any of the many instances where personal data is collected through this site may be essential in order to achieve the purposes set down by the communication itself. Failure or refusal to provide accurate information when requested will cause inability of the online application, and therefore the GUESS organization shall not be in the position to process your request.

Communicating additional data to GUESS, other than those compulsory, is optional and will not produce any consequence with regard to the main purposes of your personal data collection.

 

Customer Rights

You are entitled, at any time, to obtain confirmation from GUESS, in a clear and comprehensible form, if your personal data do or do not exist in GUESS database. You are also entitled to obtain information from GUESS about the source of your personal data, the purposes and methods of data processing that apply to your personal data, the type of logic applied when electronic instruments are used for data processing; you have also the right to object, in whole or in part, on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning yourself.

In addition, you may always be entitled to obtain from GUESS:

 • updating, correction and integration of your personal data;
 • cancellation, transformation into an anonymous form or blocking of your personal data if processed in violation of the law.

Should you choose to have your name and personal data removed from GUESS database, you can do so by calling the tool-free number 00800 4837 7387 (Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).
Please note that although your personal information is deleted from our database for commercial purposes, the history of orders placed on our website will remain in our system for security reasons.

 

Privacy Policy Summary

The principles on which GUESS Privacy Policy is based are listed below:

 • to process data exclusively for the mentioned purposes and according to the methods illustrated;
 • to use data for other purposes only where the user has expressed its unequivocal consent to such use;
 • to make data available to third party companies only for purposes that are strictly necessary to provide the requested service(s); not communicate, assign or transfer data to third parties for purposes exclusively connected to the third party, unless the users have received prior warning and have granted their consent;
 • to answer all requests for cancellation, variation and integration of personal data, opposition to data processing for the purpose of sending commercial information and advertising;
 • to ensure that data processing is conducted fairly and legally, protecting user privacy and implementing appropriate measures for security and protection of the privacy, integrity and availability of the data provided by users.
 

How and why we process your Personal Data

The personal data you provide may be processed by GUESS, both manually and using electronic tools, for the following purposes:

 • to proceed with your purchase request, with reference to the fulfilment of your online order and accounting and fiscal activities related thereto;
 • to manage correspondence and service communications with you; to fulfil and deliver your orders;
 • to verify that the data provided for the transaction are complete, valid, correct, and clear of fraudulent markers;
 • to subscript additional specific services, such as the GUESS newsletter, and other similar information bulletins about GUESS activities;
 • to carry out activities connected to marketing, market research and statistical processing.

In processing personal data that may, directly or indirectly, identify you, GUESS aims to abide by the principle of strict necessity. For this reason GUESS set up this site in such a way as to reduce use of your personal data to the absolute minimum: therefore, your personal data are not processed when the purpose of the specific activity can be achieved by using anonymous data.

GUESS may use your personal data to send you advertising about its products and services only if you grant your consent.

The “GUESS Customers” database is under the exclusive ownership of GUESS; it is available and may be shared with other companies belonging to GUESS Group. GUESS does not sell, rent or disclose its customers’ names, addresses, email addresses or other personal information to any non-Guess entity, except for the cases when such communication is mandatory by law or is required for purposes envisaged by the law, for which the person’s consent is not required; in these cases the personal data may be made available to third parties who will process the data autonomously and exclusively for such purposes.

For maintenance of the web site, and to provide the e-commerce services and communication to its Customers, GUESS uses the services of a third party company. If necessary, the personal data shall be processed by this third party company only in the case in which this is instrumental to the collaboration of the third party with GUESS, and in respect of rigid constraints regarding contractual confidentiality. The data shall also be able to be communicated to consultants assisting GUESS for the management of electronic billing (mainly internet providers, shipping companies), banks and credit control agencies.

It could happen that GUESS may find itself processing personal data of third parties, communicated directly to GUESS by its own users, such as when an user buys a product to be delivered to a different person, or when the person who pays for a product is different from the final recipient of such product. It is however your own responsibility to obtain consent from this person before communicating his/her personal data to GUESS and to inform him/her about this Privacy Policy.

 

Cookies

GUESS site uses cookies to keep track of your shopping cart; GUESS uses cookies to deliver content specific to your interest and to save your password so you don’t have to re-enter it each time you visit our site

 

Security measures

GUESS will only collect personally identifiable information to the extent deemed reasonably necessary to serve you in view of our legitimate business purposes as set out above and we adopt security measures that are sufficient to reduce the risks of destruction or loss of data – even if accidental – to a minimum, to impede unauthorised access, illicit types of processing and processing that is not in accordance with the purposes of data collection, as indicated in this Privacy Policy. However, while GUESS takes all reasonable steps to protect your personal information, you accept that no Internet data transmission can be guaranteed to be secure from access by unintended recipients and will not hold GUESS responsible for any breach of security unless this is due to our negligence. GUESS advises you to ensure that your computer is equipped with appropriate software to protect data transmission, both incoming and outgoing (such as up to date antivirus systems).

 

Updates of the GUESS Privacy Policy

GUESS may modify or simply update this Privacy Policy, in part or completely, owing to variations of the laws and regulations that govern this matter and protect your rights. Such variations and updates of this Privacy Policy will be notified to users on the Privacy Policy page as soon as they are introduced and thus GUESS encourages you to periodically review this page.

Policy

Welcome to our GUESS web site. Please read this Privacy Policy carefully. It applies each time you visit GUESS site, surf through its pages or use its services, regardless of whether you purchase any products. The data controller of the information collected through this site is Guess Europe Sagl, with registered office in Switzerland, Strada Regina 44 - 6934 Bioggio, (hereinafter "GUESS"): it independently establishes the purposes and methods of data processing, and the implementation of security procedures to guarantee the privacy, integrity and availability of any collected data.

All comments, queries or requests relating to the use of your personal data by GUESS are welcome and should be addressed to the Customer Care (00800 4837 7387 Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).

GUESS recognizes the importance of protecting the personal data of visitors and customers of this website (e.g. identification data) as well as financial information (e.g. credit card number) collected from them. For this reason GUESS adopts specific policies and security measures to protect your personal data. The following information is provided by GUESS to enable you and all visitors of this website to be fully informed about GUESS Privacy Policy. By visiting and using www.guess.eu, you are accepting and consenting to the practices described in this Privacy Policy and in the General Terms and Conditions posted in the applicable section of this site and giving your express consent for the processing of Personal Data as provided hereunder.

GUESS informs you that GUESS does not collect personal data from anyone under the age of eighteen (18). If you are under 18, GUESS requires that you inform a parent or guardian about these Privacy Policy and the General Terms and Conditions mentioned above, as GUESS requires their consent and acceptance to the Privacy Policy and Terms and Conditions before an order might be placed with GUESS.

 
Privacy Policy

Communication of Personal Data

Communicating your personal data to GUESS when requested in any of the many instances where personal data is collected through this site may be essential in order to achieve the purposes set down by the communication itself. Failure or refusal to provide accurate information when requested will cause inability of the online application, and therefore the GUESS organization shall not be in the position to process your request.

Communicating additional data to GUESS, other than those compulsory, is optional and will not produce any consequence with regard to the main purposes of your personal data collection.

Customer Rights

You are entitled, at any time, to obtain confirmation from GUESS, in a clear and comprehensible form, if your personal data do or do not exist in GUESS database. You are also entitled to obtain information from GUESS about the source of your personal data, the purposes and methods of data processing that apply to your personal data, the type of logic applied when electronic instruments are used for data processing; you have also the right to object, in whole or in part, on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning yourself.

In addition, you may always be entitled to obtain from GUESS:

 • updating, correction and integration of your personal data;
 • Cancellation, transformation into an anonymous form or blocking of your personal data if processed in violation of the law.

Should you choose to have your name and personal data removed from GUESS database, you can do so by calling the tool-free number 00800 4837 7387 (Mo-Fr 09:00 am.-1:00 pm CET +01:00).
Please note that although your personal information is deleted from our database for commercial purposes, the history of orders placed on our website will remain in our system for security reasons.

 

Privacy Policy Summary

The principles on which GUESS Privacy Policy is based are listed below:

 • to process data exclusively for the mentioned purposes and according to the methods illustrated;
 • to use data for other purposes only where the user has expressed its unequivocal consent to such use;
 • to make data available to third party companies only for purposes that are strictly necessary to provide the requested service(s); not communicate, assign or transfer data to third parties for purposes exclusively connected to the third party, unless the users have received prior warning and have granted their consent;
 • to answer all requests for cancellation, variation and integration of personal data, opposition to data processing for the purpose of sending commercial information and advertising;
 • to ensure that data processing is conducted fairly and legally, protecting user privacy and implementing appropriate measures for security and protection of the privacy, integrity and availability of the data provided by users.
 

How and why we process your Personal Data

The personal data you provide may be processed by GUESS, both manually and using electronic tools, for the following purposes:

 • to proceed with your purchase request, with reference to the fulfilment of your online order and accounting and fiscal activities related thereto;
 • to manage correspondence and service communications with you; to fulfil and deliver your orders;
 • to verify that the data provided for the transaction are complete, valid, correct, and clear of fraudulent markers;
 • to subscript additional specific services, such as the GUESS newsletter, and other similar information bulletins about GUESS activities;
 • to carry out activities connected to marketing, market research and statistical processing.

In processing personal data that may, directly or indirectly, identify you, GUESS aims to abide by the principle of strict necessity. For this reason GUESS set up this site in such a way as to reduce use of your personal data to the absolute minimum: therefore, your personal data are not processed when the purpose of the specific activity can be achieved by using anonymous data.

GUESS may use your personal data to send you advertising about its products and services only if you grant your consent.

The “GUESS Customers” database is under the exclusive ownership of GUESS; it is available and may be shared with other companies belonging to GUESS Group. GUESS does not sell, rent or disclose its customers’ names, addresses, email addresses or other personal information to any non-Guess entity, except for the cases when such communication is mandatory by law or is required for purposes envisaged by the law, for which the person’s consent is not required; in these cases the personal data may be made available to third parties who will process the data autonomously and exclusively for such purposes.

For maintenance of the web site, and to provide the e-commerce services and communication to its Customers, GUESS uses the services of a third party company. If necessary, the personal data shall be processed by this third party company only in the case in which this is instrumental to the collaboration of the third party with GUESS, and in respect of rigid constraints regarding contractual confidentiality. The data shall also be able to be communicated to consultants assisting GUESS for the management of electronic billing (mainly internet providers, shipping companies), banks and credit control agencies.

It could happen that GUESS may find itself processing personal data of third parties, communicated directly to GUESS by its own users, such as when an user buys a product to be delivered to a different person, or when the person who pays for a product is different from the final recipient of such product. It is however your own responsibility to obtain consent from this person before communicating his/her personal data to GUESS and to inform him/her about this Privacy Policy.

Personal Data are stored for a time period that is adequate for the purposes of data processing as defined above.

 

Cookies

GUESS site uses cookies to keep track of your shopping cart; GUESS uses cookies to deliver content specific to your interest and to save your password so you don’t have to re-enter it each time you visit our site.

 

Security measures

GUESS will only collect personally identifiable information to the extent deemed reasonably necessary to serve you in view of our legitimate business purposes as set out above and we adopt security measures that are sufficient to reduce the risks of destruction or loss of data – even if accidental – to a minimum, to impede unauthorised access, illicit types of processing and processing that is not in accordance with the purposes of data collection, as indicated in this Privacy Policy.

GUESS adopts the following security measures to protect your Personal Data:

 • by means of firewall;
 • by means of recording and accounting user activity on the network, application, and system-wide levels;
 • by means of anti-virus protection;
 • by means of certified cryptographic protection of information;
 • by means of intrusion detection;
 • by means of security analysis tools;
 • by means of controls on physical access to personal data processing tools.

However, while GUESS takes all reasonable steps to protect your personal information, you accept that no Internet data transmission can be guaranteed to be secure from access by unintended recipients and will not hold GUESS responsible for any breach of security unless this is due to our negligence. GUESS advises you to ensure that your computer is equipped with appropriate software to protect data transmission, both incoming and outgoing (such as up to date antivirus systems).

 

Updates of the GUESS Privacy Policy

GUESS may modify or simply update this Privacy Policy, in part or completely, owing to variations of the laws and regulations that govern this matter and protect your rights. Such variations and updates of this Privacy Policy will be notified to users on the Privacy Policy page as soon as they are introduced and thus GUESS encourages you to periodically review this page.